2 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 7/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "รถพุ่มพวง" ของสมาชิก 8 รายแรก

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณนา สุขจันโท มีประสบการณ์ในการทำอาชีพ "รถพุ่มพวง" ขายอาหารสด (ผัก ผลไม้ เนื้อหมู-ไก่) และของแห้ง (อุปโภคบริโภค) บนรถซาเล้ง พ่วงข้างรถจักรยานยนต์  ต้องการทุนในการซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง มูลค่า 10,000 บาท เพื่อเป็นสต๊อกสินค้า และเพิ่มจำนวนสินค้าให้ลูกค้าเพียงพอในการซื้อ เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ทุกคนอยู่บ้าน เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นโอกาสในการขายมากขึ้น เพราะรถพุ่มพวงจะวิ่งไปขายถึงหน้าบ้าน เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณนา สุขจันโท ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ

โครงการ "คงเหลือ ๑" เกิดขึ้นได้ มาจากสมาชิกทสุกท่านที่ร่วมกันลงทุน แต่สถานการณ์ไม่สามารถลงทุนได้ จึงนำเงินลงทุนมาประกาศให้สมาชิกที่มีความต้องการนำเงินนี้ไปลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งมีส่งใบรายละเอียดเสนอการประกอบอาชีพเข้ามา 8 ราย ทางเราจึงขอทยอย นำเสนอข้อมูลของทุกราย ใน 8 ตอนย่อย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่เราจะเปิดรับสมัคร "โครงการคงเหลือ ๒" ต่อไปครับ


ลูกค้ารุมซื้อสินค้าของรถพุ่มพวง คุณนา สุขจันโทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรถซาเล้ง หรือ "รถพุ่มพวง" ของคุณนา สุขจันโท

เราขอนำเอกสารสำคัญ สัญญายืมเงิน ใบรายละอียดโครงการ ภาพถ่ายตลอดการดำเนินการ และใบเสร็จรับเงิน ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้อ่านทุกท่านได้ ร่วมกันเรียนรู้ และลองนำไปทดลองปฏิบัติ หากผู้อ่านมีองค์กรเพื่อคนพิการ และมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ เฉกเช่นองค์กร WO ของพวกเรา ที่นับวันจะหาได้น้อยมากในประเทศไทย พวกเราช่วยเหลือกันเอง "ครอบครัวคนพิการช่วยคนพิการ" เพราะประเทศไทยหาองค์กรที่มีความตั้งใจจะช่วยครอบครัวคนพิารอย่างแท้จริง น้อยลงทุกวันๆ ครับหลังได้รับเงินแล้ว คุณนา สุขจันโท ได้ไปซื้อสินค้าที่ห้างแม็คโค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้นำใบเสร็จมาแสดงให้ทางเราได้รับรู้รกันเป็นตัวอย่าง ส่วนอาหารสด ใช้วิธีเขียนรายการตามเอกสารแนบลายมือ และภาพถ่ายร้านค้าที่ไปซท้อของสดที่ตลาด ตอนเช้ามืด
เมื่อได้สินค้า อาหารสด อาหารแห้ง แล้วก็จัดใส่ "รถพุ่มพวง" เต็มรถ เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกจากบ้าน คาดว่าจะเป็นโอกาสดีในการทำกำไรในช่วงนี้ได้อย่างน่าสนใจ ครับ


ทางองค์กร WO หวังว่าตัวอย่างที่ได้ลงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สำหรับสมาชิกรายใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมกับเรา รบกวนรอหลังสงกรานต์ จึงจะเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่อง การประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ หลายจังหวัดมีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสิทธิคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความล่าช้า รอนาน บางจังหวัดรอมา 2 ปียังไม่ได้เสียที และมีเยอะมากๆ ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ มาตราฐานด้านเอกสารเยอะมากๆ จนต้องใช้ประโํยคว่า "ถ้าจะเอาหลักฐานขนาดกู้กับธนาคาร คนพิการจะมีปัญญาทำได้ยังไง"

เมื่อหน่วยงานรัฐตั้งกฎเกณฑ์ หรือ กฎกู ขึ้นมาให้คนพิการกู้เงินกองทุนฯ ยากขึ้น พวกเราจึงต้องรวมตัวกันเอง ช่วยเหลือกันเอง และตามความจริง บางจังหวัดข้าราชการยังทุจริตคอรัปชั่นอีก เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ หักหัวคิวคนพิการอีก ใครไม่ให้ก็ไม่อนุมัติ ใครให้ก็อนุมัติง่าย ยังคงหากินกับคนพิการแบบผิดๆ ไม่เลิก พวลกเราจึงทนสภาพความเลวร้ายนี้ไม่ไหว ลุกขึ้นสู้กับโชคชะตา ที่ประเทศไทยเรา นับวันยิ่งแย่กับ หนอนทุจริตคอรัปชั่นพวกนี้ (ลิงก์ข่าวทุจิต จนท.รัฐ ของกรม พก. กองทุนสงเสริมคนพิกรฯ โกงเงินกู้ยืมคนนพิการเสียเอง https://www.naewna.com/local/553518 )

ซึ่งขณะนี้ทาง WO ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านน เสนอโครงการประกอบอาชีพเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ เพราะเราพร้อมที่จะเปิดพิจารณาโครงการ "คงเหลือ ๒" ต่อไปเลย ในเร็วๆ นี้ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น