30 มิถุนายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 3/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ของสมาชิก 8 รายแรก

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณเพ็ญศรี ฆารสินธุ์ ปกติเปิดร้านค้าปลีก อยู่แล้ว มีคนพิการอยู่ในครอบครัว จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก WO และตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ "คงเหลือ" เพื่อยืมเงิน 30,000 บาท มาจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เข้าร้านค้าปลีก เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าเต็มร้าน เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเพ็ญศรี ฆารสินธุ์ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ

โครงการ "คงเหลือ ๑" เกิดขึ้นได้ มาจากสมาชิกทสุกท่านที่ร่วมกันลงทุน แต่สถานการณ์ไม่สามารถลงทุนได้ จึงนำเงินลงทุนมาประกาศให้สมาชิกที่มีความต้องการนำเงินนี้ไปลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งมีส่งใบรายละเอียดเสนอการประกอบอาชีพเข้ามา 8 ราย ทางเราจึงขอทยอย นำเสนอข้อมูลของทุกราย ใน 8 ตอนย่อย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่เราจะเปิดรับสมัคร "โครงการคงเหลือ ๒" ต่อไปครับ

สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ ของคุณเพ็ญศรี ฆารสินธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจบุญ คุณปัญญา พุทธิชูโรจน์ โดยจะบริจาคผลตอบแทน ให้กับทางองค์กร WO เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกท่านอื่นต่อไป  ซึ่งเราจะได้นำบทสัมภาษณ์คุณปัญญา พุทธิชูโรจน์ มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้อ่านกัน ในโอกาสต่อไปครับ


เราขอนำเอกสารสำคัญ สัญญายืมเงิน ใบรายละอียดโครงการ ภาพถ่ายตลอดการดำเนินการ และใบเสร็จรับเงิน ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้อ่านทุกท่านได้ ร่วมกันเรียนรู้ และลองนำไปทดลองปฏิบัติ หากผู้อ่านมีองค์กรเพื่อคนพิการ และมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ เฉกเช่นองค์กร WO ของพวกเรา ที่นับวันจะหาได้น้อยมากในประเทศไทย พวกเราช่วยเหลือกันเอง "ครอบครัวคนพิการช่วยคนพิการ" เพราะประเทศไทยหาองค์กรที่มีความตั้งใจจะช่วยครอบครัวคนพิารอย่างแท้จริง น้อยลงทุกวันๆ ครับ

ทางองค์กร WO หวังตัวอย่างที่ได้ลงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สำหรับสมาชิกรายใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมกับเรา รบกวนรอหลังสงกรานต์ จึงจะเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่อง การประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ หลายจังหวัดมีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสิทธิคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความล่าช้า รอนาน บางจังหวัดรอมา 2 ปียังไม่ได้เสียที และมีเยอะมากๆ ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ มาตราฐานด้านเอกสารเยอะมากๆ จนต้องใช้ประโํยคว่า "ถ้าจะเอาหลักฐานขนาดกู้กับธนาคาร คนพิการจะมีปัญญาทำได้ยังไง"

เมื่อหน่วยงานรัฐตั้งกฎเกณฑ์ หรือ กฎกู ขึ้นมาให้คนพิการกู้เงินกองทุนฯ ยากขึ้น พวกเราจึงต้องรวมตัวกันเอง ช่วยเหลือกันเอง และตามความจริง บางจังหวัดข้าราชการยังทุจริตคอรัปชั่นอีก เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ หักหัวคิวคนพิการอีก ใครไม่ให้ก็ไม่อนุมัติ ใครให้ก็อนุมัติง่าย ยังคงหากินกับคนพิการแบบผิดๆ ไม่เลิก พวลกเราจึงทนสภาพความเลวร้ายนี้ไม่ไหว ลุกขึ้นสู้กับโชคชะตา ที่ประเทศไทยเรา นับวันยิ่งแย่กับ หนอนทุจริตคอรัปชั่นพวกนี้ (ลิงก์ข่าวทุจิต จนท.รัฐ ของกรม พก. กองทุนสงเสริมคนพิกรฯ โกงเงินกู้ยืมคนนพิการเสียเอง https://www.naewna.com/local/553518 )

ซึ่งขณะนี้ทาง WO ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านน เสนอโครงการประกอบอาชีพเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ เพราะเราพร้อมที่จะเปิดพิจารณาโครงการ "คงเหลือ ๒" ต่อไปเลย ในเร็วๆ นี้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น