26 มิถุนายน 2564 @ บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตอนที่ 3/3 ส่งเสริมอาชีพร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์

สวัสดีครับทุก่าน บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัท ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มองเห็นประโยชน์กับครอบครัวคนพิการที่จะได้นำงบประมาณ 114,245 บาท ไปประกอบอาชีพโดยตรงแทนการส่งินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ ซึ่งในปี 2564 นี้ได้ตัดสินใจสนับสนุนครอบครัวคนพิการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงวัว และร้านถ่ายเอกสาร 

WO (Workable Organization) มีภารกิจในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ โดยมอบ งบประมาณ 114,245 บาท ส่งตรงถึงมือครอบครัวคนพิการ แทนการสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ งบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำอาชีพร้านถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และงานด้านเอกสาร ซึ่งครอบครัวคนพิการจะนำไปใช้อย่างเต็มที่ เต็มมูลค่า ซึ่งแตกต่างจากการนำโครงการในลักษณะเดียวกัน ผ่านสมาคม/มูลนิธิคนพิการบางแห่ง ที่ส่วนใหญ่จะทุจริตคอรัปชั่น จึงเป็นอีกตัวอย่างสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง ถูกกฎหมาย และถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างแท้จริง ผู้อ่านสามารถตามอ่านตัวอย่างเอกสารและการดำเนินการที่ถูกต้องได้เลยครับ


ลำดับแรก เราขอนำเสนอเอกสารโครงการที่ถูกต้องในการยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย สัญญาโครงการ+หนังงสือยื่นขอใช้สิทธิมาตรา 35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ กกจ.พก.1+สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และในกรณีนี้คนพิการพิมพ์ลายนิ้วมือ จึงต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคนเซ็นต์ชื่อรับรองลายนิ้วมือด้วยครับ และสุดท้ายต้องมี "ใบรายะเอียดโครงการ" ที่มีรายละเอียดว่างบประมาณใช้ครบ 114,245 บาท ด้วยครับลำดับที่สอง เป็นภาพถ่าย ระหว่างการดำเนินงาน ประกอบด้วย หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ได้รับเงิน+ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ เช่น การไปซื้อสินค้าเข้าร้าน+ภาพถ่ายที่ดำเนินการเสร็จแล้ว+ภาพถือป้ายได้รับมองเงิน 114,245 บาท ที่ได้รับจากบริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด กรณีนี้คือ ครอบครัวผู้ใช้สิทธิ์ กำลังซื้อวัสดุอุปกรณ์ และมีบริษัทจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับประกอบอาชีพร้านภ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานเอกสาร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ลำดับที่ 3 ลำดับสุดท้ายในการนำเสนอข้อมูลที่ต้องเรียกว่า สำคัญมากๆ คือ การแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับเงิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรณี "ใบรับเงิน" ของโครงการ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน และสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) มาให้ครบถ้วน หากร้านค้าใดไม่มีการออกใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ให้กับผู้ใช้สิทธิ์ (ผู้ซื้อ) ต้องแจ้งความ ลงบันทึกประจำวัน มาแสดงแทน อันเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจที่ดำเนินการใช้จ่ายซื้อสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 114,245 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ครับ
ผมต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง ท่านผู้บริหาร (คุณอภิชาติ ตั้งอมรศิริ และคุณธนัชชา ตั้งอมรศิริ) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (คุณปรัชญา อรุณะวงศา) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ของบริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด ที่ได้มอบโํอกาสอันดี ให้ครอบครัวคนพิการในการประกอบอาชีพร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานเอกสาร สำหรับครอบครัวคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ และยังเป็นสถานประกอบการตัวอย่าง ที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยใช้สิทธิ์ตรงกับครอบครัวคนพิการ ไม่ผ่านสมาคมมูลนิธิคนพิการ ที่จะทำให้มีความเสี่ยงจะกระทำการผิดกฎหมายเอาเปรียบริดรอนสิทธิคนพิการ

"ดับบลิวโอ WO ของเรา พร้อมให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย กับสถานปรจะกอบการทุกแห่งครับ

ผู้จัดการ องค์กรดับบลิวโอ
คนทุพพลภาพมืออาชีพ
086-314-7866
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น