7 มิถุนายน 2564 @ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตอนที่ 1/3 ส่งเสริมอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บ จังหวัดกาฬสินธุ์

สวัสดีครับทุก่าน บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัท ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มองเห็นประโยชน์กับครอบครัวคนพิการที่จะได้นำงบประมาณ 114,245 บาท ไปประกอบอาชีพโดยตรงแทนการส่งินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ ซึ่งในปี 2564 นี้ได้ตัดสินใจสนับสนุนครอบครัวคนพิการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกอบอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บ 

WO (Workable Organization) มีภารกิจในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ โดยมอบ งบประมาณ 114,245 บาท ส่งตรงถึงมือครอบครัวคนพิการ แทนการสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ งบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบ ในการทำเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บ ซึ่งครอบครัวคนพิการจะนำไปใช้อย่างเต็มที่ เต็มมูลค่า ซึ่งแตกต่างจากการนำโครงการในลักษณะเดียวกัน ผ่านสมาคม/มูลนิธิคนพิการ ที่ส่วนใหญ่จะทุจริตคอรัปชั่น จึงเป็นอีกตัวอย่างสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง ถูกกฎหมาย และถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างแท้จริง ผู้อ่านสามารถตามอ่านตัวอย่างเอกสารและการดำเนินการที่ถูกต้องได้เลยครับ

คุณรุ่งนภา อะนันตะ (ซ้ายมือสุด) และ คุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช (เสื้อขาวซ้าย)
มอบงบประมาณให้ครอบครัวคนพิการนำไปประกอบอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บลำดับแรก เราขอนำเสนอเอกสารโครงการที่ถูกต้องในการยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย สัญญาโครงการ+หนังงสือยื่นขอใช้สิทธิมาตรา 35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ กกจ.พก.1+สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และในกรณีนี้คนพิการพิมพ์ลายนิ้วมือ จึงต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคนเซ็นต์ชื่อรับรองลายนิ้วมือด้วยครับ และสุดท้ายต้องมี "ใบรายะเอียดโครงการ" ที่มีรายละเอียดว่างบประมาณใช้ครบ 114,245 บาท ด้วยครับ

ลำดับที่สอง เป็นภาพถ่าย ระหว่างการดำเนินงาน ประกอบด้วย หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ได้รับเงิน+ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ เช่น การไปซื้อสินค้าเข้าร้าน+ภาพถ่ายที่ดำเนินการเสร็จแล้ว+ภาพถือป้ายได้รับมองเงิน 114,245 บาท ที่ได้รับจากบริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด กรณีนี้คือ ครอบครัวผู้ใช้สิทธิ์ กำลังซื้อสินค้าสำหรับอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บ  ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภาพตัวอย่างการทำขนมกะหรี่ปั๊บ จากวัตถุดิบที่ซื้อในงบประมาณโครงการครับ

ลำดับที่ 3 ลำดับสุดท้ายในการนำเสนอข้อมูลที่ต้องเรียกว่า สำคัญมากๆ คือ การแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับเงิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรณี "ใบรับเงิน" ของโครงการ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน และสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) มาให้ครบถ้วน หากร้านค้าใดไม่มีการออกใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ให้กับผู้ใช้สิทธิ์ (ผู้ซื้อ) ต้องแจ้งความ ลงบันทึกประจำวัน มาแสดงแทน อันเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจที่ดำเนินการใช้จ่ายซื้อสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 114,245 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ครับ
ผมต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง ท่านผู้บริหาร (คุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช) ที่ปรึกษา (คุณปัญญา พุทธิชูโรจน์) ผู้จัดการ (คุณรุ่งนภา อะนันตะ) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ของบริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด ที่ได้มอบโํอกาสอันดี ให้ครอบครัวคนพิการในการประกอบอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บสำหรับครอบครัวคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ และยังเป็นสถานประกอบการตัวอย่าง ที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยใช้สิทธิ์ตรงกับครอบครัวคนพิการ ไม่ผ่านสมาคมมูลนิธิคนพิการ ที่จะทำให้มีความเสี่ยงจะกระทำการผิดกฎหมายเอาเปรียบริดรอนสิทธิคนพิการ

"ดับบลิวโอ WO ของเรา พร้อมให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย กับสถานปรจะกอบการทุกแห่งครับ

ผู้จัดการ องค์กรดับบลิวโอ
คนทุพพลภาพมืออาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น