1 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 6/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "เลี้ยงเป็ดเทศ" ของสมาชิก 8 รายแรก

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณพัฒนาพร อัศวะภูมิ มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดเทศมาก่อน แต่ขาดทุนในการดำเนินการ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร WO (ดับบลิวโอ) จึงสามารถเข้าร่วมโครงการ "คงเหลือ" ในการยืมเงินมาลงทุนในการเลี้ยงเป็ดเทศ มูลค่า 30,000 บาท มาจัดซื้อเป็ดเทศ เครื่องบดอาหาร และอาหารสำหรับการเลี้ยงเป็ดเทศ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณพัฒนาพร อัศวะภูมิ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ

โครงการ "คงเหลือ ๑" เกิดขึ้นได้ มาจากสมาชิกทสุกท่านที่ร่วมกันลงทุน แต่สถานการณ์ไม่สามารถลงทุนได้ จึงนำเงินลงทุนมาประกาศให้สมาชิกที่มีความต้องการนำเงินนี้ไปลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งมีส่งใบรายละเอียดเสนอการประกอบอาชีพเข้ามา 8 ราย ทางเราจึงขอทยอย นำเสนอข้อมูลของทุกราย ใน 8 ตอนย่อย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่เราจะเปิดรับสมัคร "โครงการคงเหลือ ๒" ต่อไปครับเราขอนำเอกสารสำคัญ สัญญายืมเงิน ใบรายละอียดโครงการ ภาพถ่ายตลอดการดำเนินการ และใบเสร็จรับเงิน ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้อ่านทุกท่านได้ ร่วมกันเรียนรู้ และลองนำไปทดลองปฏิบัติ หากผู้อ่านมีองค์กรเพื่อคนพิการ และมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ เฉกเช่นองค์กร WO ของพวกเรา ที่นับวันจะหาได้น้อยมากในประเทศไทย พวกเราช่วยเหลือกันเอง "ครอบครัวคนพิการช่วยคนพิการ" เพราะประเทศไทยหาองค์กรที่มีความตั้งใจจะช่วยครอบครัวคนพิารอย่างแท้จริง น้อยลงทุกวันๆ ครับ
ภาพถ่ายสถานที่สำหรับเลี้ยงเป็ดเทศ ที่เคยเลี้ยงเป็ดเทศ ซึ่งมีความพร้อมในการเลี้ยงเป็ดเทศอีกครั้ง ดยในครั้งนี้ตัดสินใจยืมเงินนำมาประกอบอาชีพอีกครั้งด้วยการเลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน 50 ตัว และในอนาคตจึงจะเลี้ยงจำนวนมากขึ้น หลายร้อยตัว หากได้รับมมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด มูลค่า 114,245 บาทเมื่อได้รับเงินโอจากองค์กร WO เรียบร้อยแล้ว กฎ๔เหล็กขององค์กร ต้องนำเงินยืมไปขัดซืา้อวัสดุอุปกรณ์ หรือจัดซื้อตามรายการที่ได้เสนอไว้ในใบรายละเอียดโครงการ และต้องแสดงใบรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินกับทางสำนักงานใหญ่ ทางเราจึงนำ ใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน มาแสดงให้ทุกท่านได้ดูไว้เป็นตัวอย่างครับ

ทางองค์กร WO หวังว่าตัวอย่างที่ได้ลงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สำหรับสมาชิกรายใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมกับเรา รบกวนรอหลังสงกรานต์ จึงจะเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่อง การประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ หลายจังหวัดมีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสิทธิคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความล่าช้า รอนาน บางจังหวัดรอมา 2 ปียังไม่ได้เสียที และมีเยอะมากๆ ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ มาตราฐานด้านเอกสารเยอะมากๆ จนต้องใช้ประโํยคว่า "ถ้าจะเอาหลักฐานขนาดกู้กับธนาคาร คนพิการจะมีปัญญาทำได้ยังไง"

เมื่อหน่วยงานรัฐตั้งกฎเกณฑ์ หรือ กฎกู ขึ้นมาให้คนพิการกู้เงินกองทุนฯ ยากขึ้น พวกเราจึงต้องรวมตัวกันเอง ช่วยเหลือกันเอง และตามความจริง บางจังหวัดข้าราชการยังทุจริตคอรัปชั่นอีก เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ หักหัวคิวคนพิการอีก ใครไม่ให้ก็ไม่อนุมัติ ใครให้ก็อนุมัติง่าย ยังคงหากินกับคนพิการแบบผิดๆ ไม่เลิก พวลกเราจึงทนสภาพความเลวร้ายนี้ไม่ไหว ลุกขึ้นสู้กับโชคชะตา ที่ประเทศไทยเรา นับวันยิ่งแย่กับ หนอนทุจริตคอรัปชั่นพวกนี้ (ลิงก์ข่าวทุจิต จนท.รัฐ ของกรม พก. กองทุนสงเสริมคนพิกรฯ โกงเงินกู้ยืมคนนพิการเสียเอง https://www.naewna.com/local/553518 )

ซึ่งขณะนี้ทาง WO ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านน เสนอโครงการประกอบอาชีพเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ เพราะเราพร้อมที่จะเปิดพิจารณาโครงการ "คงเหลือ ๒" ต่อไปเลย ในเร็วๆ นี้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น